Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

kotowate
9299 d03a
Reposted bypatynaIzzy721finatkaomka217firewalkwithme
kotowate
9231 0fd5
0782 6aca
Reposted fromruthieful ruthieful
Never underestimate the power of a small act of kindness. Sometimes a selfless gesture or a moment of reassurance, even something as simple as a smile, can be enough to save a person. After all, even on the darkest nights, all it takes is a single ray of light to illuminate the way forward.
Beau TaplinS m a l l  A c t  O f  K i n d n e s s  (via afadthatlastsforever)
Reposted fromruthieful ruthieful
kotowate
8722 5fda
Reposted fromkaiee kaiee viagreensky greensky

September 15 2017

4181 75e2
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianezavisan nezavisan

September 05 2017

kotowate
5403 28f8 500
Reposted fromfungi fungi viaHipsta Hipsta
kotowate
Szkoda mi ludzi którzy nie rozumieją znaczenia relacji. Muszą ranić siebie i innych nie wiedząc o tym.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapleassure pleassure
kotowate
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viahumane humane

September 02 2017

kotowate
8276 9376
działaj zupo
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vianiskowo niskowo

May 10 2017

kotowate
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka
kotowate

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viakarna karna
1260 91e5 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viacomiendolirica comiendolirica
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków (via plastikowe)
Reposted fromnoirceur noirceur viatwice twice
0468 5c90 500

hellish-daddy:

Louder Than Bombs (2015)

May 09 2017

kotowate
5331 31f0
Reposted byfullmoonwolalabymamkejtlottibluebellmiimijethradepressiverealismcorazmniejtellmemore-lies
kotowate
kotowate
1927 44f3
Reposted fromkrzysk krzysk viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl